Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Τυπικόν της 17ης Ἰουλίου 2013

Τετάρτη: Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. 
 
   
Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Καταβασίαι: 
«Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Μετά τήν Εἴσοδον.
Ἀπολυτίκια:
 1.– Τῆς Ἁγίας˙ «Ἡ ἀμνάς σου, Ἰησοῦ...» καί 2.– Τοῦ Ναοῦ.
Κοντάκιον: 
«Προστασία...».
Ἀπόστολος:
 Τῆς Ἁγίας· «Πρό τοῦ ἐλθεῖν τήν πίστιν...» (Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5),
 ζήτει τοῦτον τῇ Πέμπτῃ ιε΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.
Εὐαγγέλιον:
 Ὁμοίως· «Ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ὄχλος πολύς...» (Μᾶρκ. ε΄ 24-34), 
ζήτει τοῦτο τῇ Δευτέρα ιε΄ ἑβδομάδος Ματθαίου.
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: 
«Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν:
 «Εἰς μνημόσυνον...».
     «Εἴδομεν τό φῶς...», κτλ.
Ἀπόλυσις.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου