Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Δυσεύρετοι οἱ ἄξιοι κληρικοί

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρός ∆ιονυσίου Τάτση
ΣΥΧΝΑ εἶναι τά παράπονα τῶν χριστιανῶν γιά τούς ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς. Τούς ἐνοχλεῖ τό κοσµικό τους φρόνηµα, ἡ ἀπρόσεκτη συµπεριφορά τους, ἡ ἔλλειψη ἱεραποστολικοῦ ζήλου, ἡ φιλαργυρία καί πλεονεξία τους, ἀλλά καί ἡ φιλοδοξία καί ἡ φιληδονία τους. Τούς προκαλεῖ ἐπίσης τό γεγονός ὅτι εἶναι ἄξιοι διάδοχοι τῶν Φαρισαίων, τούς ὁποίους ὁ Χριστός εἶχε ἐλέγξει µέ τά σκληρότερα λόγια. Ἡ ὑποκρισία ποτέ δέν ἀπέδωσε µόνιµους καρπούς στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Στήν ἀρχή οἱ ὑποκριτές κληρικοί ἐντυπωσιάζουν τό λαό, µετά ὅµως ἀπό σύντοµο χρονικό διάστηµα, διαλύονται οἱ καλές ἐντυπώσεις καί ἀποκαλύπτεται ἡ ἀναξιότητά τους.
Εἶναι ἀναγκαῖο οἱ κληρικοί ὅλων τῶν βαθµίδων νά συναισθάνονται τήν ἱερότητα τῆς ἀποστολῆς τους καί νά εἶναι σταθεροί στόν προσωπικό τους πνευµατικό ἀγώνα κατά τῶν...
παθῶν καί τῶν ἁµαρτωλῶν συνηθειῶν. Συνήθως οἱ κληρικοί, ὅταν χειροτονοῦνται, ἔχουν συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς τους. Γρήγορα ὅµως, πιεζόµενοι ἀπό τά αὐξηµένα καθήκοντα καί τίς ποικίλες δραστηριότητες, γίνονται ψυχροί ἐπαγγελµατίες καί ἐξωστρεφεῖς κοινωνικοί ἐργάτες. Ἰδιαίτερα αὐτό παρατηρεῖται στούς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι παράλληλα µέ τήν πνευµατική ἐξουσία ἀποκτοῦν καί κοσµική, ἀταίριαστη σ᾿ ἕνα ἀληθινό κληρικό.

Οἱ κληρικοί πρέπει πρωτίστως νά ἐµπνέονται ἀπό τόν ἴδιο τό Χριστό. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀναφερόµενος στήν ἀρχιερωσύνη τοῦ Χριστοῦ, λέει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Τέτοιος ἀρχιερέας µᾶς χρειαζόταν· ἅγιος, ἄκακος, ἀψεγάδιαστος, χωρίς σχέση µέ τήν ἀνθρώπινη ἁµαρτία, ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε πάνω ἀπό τά οὐράνια» (Ἑβρ. ζ΄ 26). Οἱ κληρικοί πρέπει νά εἶναι ἅγιοι, ἤ ἀκριβέστερα νά ἀγωνίζονται γιά τόν ἐξαγιασµό τους, ἄκακοι καί ἀπονήρευτοι, χωρίς ἀδυναµίες καί ἀπρόσεκτη συµπεριφορά καί ἀκούραστοι πνευµατικοί ἀγωνιστές.

Ὁ ἱερός Χρυσόστοµος, ἀναφερόµενος στό ἔργο τῶν κληρικῶν, λέει: «∆ίκαια οἱ ἱερεῖς πρέπει νά θεωροῦνται ὄχι µόνο ἰσχυρότεροι ἀπό τούς ἄρχοντες καί τούς βασιλεῖς, ἀλλά καί πολυτιµότεροι ἀπό τούς πατέρες. Γιατί οἱ µέν πατέρες µᾶς ἐγέννησαν σωµατικά, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς εἶναι αἴτιοι τῆς πνευµατικῆς µας γεννήσεως, τήν ὁποία χαρίζει ὁ Θεός, τῆς εὐτυχισµένης ἐκείνης ἀναγεννήσεως, τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας καί τῆς υἱοθεσίας, πού µᾶς παρέχει δωρεάν ὁ Θεός».

Ὡστόσο, οἱ λαϊκοί συχνά σκανδαλίζονται ἀπό τούς ἀνάξιους κληρικούς, πού ὑπάρχουν δυστυχῶς στήν Ἐκκλησία. Γι᾿ αὐτό χρειάζεται µεγάλη προσοχή προκειµένου νά χειροτονοῦνται ἄνθρωποι µέ φόβο Θεοῦ καί ἱεραποστολικό ζῆλο. Ἐκεῖ πρέπει νά ἔχουν µονίµως στραµµένο τό ἐνδιαφέρον τους οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καί τήν κύρια εὐθύνη. Μόνο τότε θά βελτιωθεῖ ἡ κατάσταση καί οἱ ἐνάρετοι κληρικοί δέν θά εἶναι δυσεύρετοι, ὅπως συµβαίνει στίς µέρες µας.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 21.10.2016

Ρωμαίικο οδοιπορικό 

πηγή

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Ο Χριστιανός πάντοτε συγχωρεί - ο Έλληνας ποτέ δε λησμονεί

Ενενήντα τέσσερα χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922! Τούτο τον καιρό, που ο Σουλτάνος εξ ανατολών  συνεχώς μάς προκαλεί, ο νους και η καρδιά μας, τρέχει και επισκέπτεται τις αλύτρωτες πατρίδες, τις σκλαβωμένες πατρίδες 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού,
 της Ανατολικής Θράκης, 
του Πόντου, 
της Ανατολικής Ρωμυλίας,
 της Πελαγονίας, 
της τουρκοκρατούμενης Κύπρου και
 της Βορείου Ηπείρου. 
Πώς μπορούμε να λησμονήσουμε οι Νεοέλληνες
 την ξακουσμένη Σμύρνη, 
την Έφεσο,
 την Καισάρεια της Καππαδοκίας, 
την Τραπεζούντα·
 ή - γιατί όχι; -
 το Αργυρόκαστρο, 
την Κορυτσά, 
την Ανδριανούπολη, 
τη Φιλιππούπολη,
 τη Βάρνα,
την Αμμόχωστο και
 τη γλυκιά Κωνσταντινούπολη; 
Πώς να ξεχάσουμε όλες εκείνες τις γεμάτες από ελληνική πνοή και πολιτισμό αξέχαστες πατρίδες;
 Εκεί υπάρχουν τάφοι προγόνων, αγιασμένες εκκλησιές, όνειρα και οράματα, που η διπλωματία των πολιτικών τα μοίρασε και τα ερήμωσε. Ενενήντα τέσσερα χρόνια πέρασαν αφότου η Ελλάδα υπέστη τη φοβερότερη τραγωδία που μπορεί να υποστεί ένας λαός στην πορεία του. Ενενήντα τέσσερα χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή...  
Ήταν, και μάλιστα σκληρή γενοκτονία, όλα όσα συνέβησαν στην απέναντι μαρτυρική γη πριν ενενήντα τέσσερα χρόνια. 
Έτσι μας τα διέσωσαν στη μνήμη οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας κι όλοι εκείνοι που σαν τα καταδιωγμένα πουλιά σκορπίστηκαν στα πέρατα της γης.
 Εμείς, γενοκτονία χαρακτηρίζουμε τη Μικρασιατική Καταστροφή, την απάνθρωπη αυτή σφαγή τόσων αδελφών μας Ελλήνων, τον ξεριζωμό τόσων εκατομμυρίων πονεμένων ψυχών... 
Έτσι τη θεωρούμε, κι υποσχόμαστε πως έτσι θα την παραδώσουμε στα παιδιά μας.

Παθογένειες! Περί αγάμων κληρικών, εκκοσμίκευσης και στο βάθος ο Οικουμενισμός!
Σε μεγάλο «δόκανο» έχει βάλει ο υπουργός Παιδείας κ. Φίλης την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και όσο διαμαρτύρεται ο Αρχιεπίσκοπος τόσο πιο δύσκολες γίνονται οι καταστάσεις μέσα στην Εκκλησία. Οι έλληνες ιεράρχες καταλαβαίνουν μέρα τη μέρα ότι οι «παχιές αγελάδες» πέρασαν ανεπιστρεπτί. Ωστόσο εκτός από μερικές σποραδικές φωνές αυτογνωσίας δεν έχει γίνει σωστή αποτίμηση της καταστάσεως μέσα στους κόλπους της διοικούσας εκκλησίας.
 Σύμφωνα με τις πανάρχαιες αντιλήψεις που πολυτρόπως διατυπώνονται στην Αγία Γραφή και την ιερά Παράδοση ο Θεός παραδίδει το λαό του και την Εκκλησία του σε αντίπαλες ηγεσίες για δύο λόγους ή για να τους τιμωρήσουν όταν το κακό δεν μπορεί να διορθωθεί αλλιώς ή για να τους δοκιμάσουν προσωρινά και να φανεί η πίστη τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο Φίλης είναι απλά το «μαστίγιο του Θεού» και όσο και αν φαίνεται ότι ενεργεί αυτοβούλως είναι στην πραγματικότητα «θεϊκό» όργανο.
  Για πιο λόγο ο Πανάγαθος Θεός μας «φόρτωσε» το Φίλη και την άθεη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Την απάντηση ας την δώσει ο καθένας μόνος του αφού ακούσει ένα γεγονός που έγινε την εβδομάδα που πέρασε και αφού το αξιολογήσει βάσει των Ιερών Κανόνων και των σχετικών Νόμων που ισχύουν πολλές δεκαετίες σε αυτό το Κράτος:
Σε ιερατική Σύναξη που έγινε πριν λίγες μέρες στην Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού ο προσκεκλημένος ομιλητής, μητροπολίτης Καισαριανής κ. Δανιήλ, καταφέρθηκε με βίαιο τρόπο κατά εκείνων που θέλουν να περικόψουν τους μισθούς των αγάμων κληρικών-εφημερίων και δεν δέχονται να πληρώνονται οι άγαμοι όπως και έγγαμοι. Έφτασε μάλιστα έναν εκπρόσωπο του ΙΣΚΕ (Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος) να το απειλήσει ωμά και τελικά εγκατέλειψε ο ίδιος την αίθουσα διαμαρτυρόμενος μέχρις ότου αυτός ο κληρικός  απεβλήθει της αιθούσης και έτσι επανήλθε ο μητροπολίτης. Αυτό το γεγονός δείχνει το τεράστιο θέμα που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή την παθογένεια που σχετίζεται με την διαχείριση των οικονομικών και την συναφή άνεση που έχουν επιτύχει οι Αρχιερείς για τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους.

 Η Εκκλησία δεν γνωρίζει «τρίτο φύλο» κληρικών. Έχει τους εγγάμους για τις ενορίες και τους ιερομονάχους για τα μοναστήρια. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος ΜΟΝΟΝ έγγαμοι κληρικοί διορίζονται εφημέριοι (άρθρον 37 παρ. 2). Κατ εξαίρεσιν δε διορίζονται ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ άγαμοι κληρικοί ως εφημέριοι, δηλαδή ιερομόναχοι, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να διορισθούν έγγαμοι. Η εξαίρεση στις μέρες μας έγινε Κανόνας, το προσωρινό έγινε οριστικό  και σε τέτοιο μάλιστα σημείο που όταν πηγαίνει κάποιος έγγαμος να ζητήσει από τον Επίσκοπο να γίνει κληρικός ερωτάται «είσαι έγγαμος; Αν είσαι έγγαμος φύγε. Αν είσαι άγαμος μείνε για τα περαιτέρω». Λένε μάλιστα ότι μετά την οικονομική κρίση, αυτή η πρακτική έχει καθιερωθεί κατόπιν αποφάσεως και της Ιεράς Συνόδου. Τώρα δηλαδή, που θα έπρεπε να στηριχθούν οι πολυμελείς ευσεβείς οικογένειες, τώρα που το κράτος δίνει μόρια για διορισμό σε όσους έχουν παιδιά η επίσημη Εκκλησία τραβάει άλλο δρόμο… Ζητάει τα μοναχικά άτομα, οι άγαμοι κληρικοί, να πληρώνονται όπως οι οικογενειάρχες.
 Βέβαια η άγαμοι κληρικοί είναι τα πρωτοπαλήκαρα των Επισκόπων και πρέπει να έχουν λεφτά για να προσφέρουν απερίσπαστοι τις υπηρεσίες τους. Εκτός αυτού διορίζονται σε πλούσιες Ενορίες για να έχουν επιπλέον και επιμίσθιο. Τελικώς ένας άγαμος αρχιμανδρίτης έχει περισσότερα έσοδα από ότι ένας έγγαμος με 2-3 ή πολλές φορές 10 και 12 παιδιά. Αυτή η κατάφορη ανισότητα σε καιρούς χαλεπούς που όλη η Ελληνική Κοινωνία βράζει από την οικονομική καταπίεση δεν έχει απασχολήσει την Ιεραρχία. Ενώ θα περίμενε κανείς η ίδια η Εκκλησία να βάλει φραγμό και να ζητήσει το μισό μισθό τουλάχιστο των αγάμων κληρικών για να βοηθήσει όσους κληρικούς είναι σήμερα άμισθοι απειλεί και ταράζει τους εγγάμους ιερείς μη τυχόν και αμφισβητήσουν τα εισοδήματα των αγάμων αρχιμανδριτών. Έτσι η παθογένεια μέσα στην κτιστή Εκκλησία πολλαπλασιάζεται. Όλοι πλέον βλέπουν το ενδιαφέρον των περισσοτέρων Επισκόπων να επικεντρώνεται  στην οικονομική τους άνεση και μαζί με αυτούς στη ομάδα των αγάμων που τους περιστοιχίζει, μέσα από τους οποίους οι ίδιοι θα εκλέξουν εν καιρώ τους διαδόχους τους.
Ο κ. Φίλης, ώς «νεοορθόδοξος» που υπήρξε κάποτε, γνωρίζει «που πονάει και που σφάζει», έχει και την Άνωθεν ανοχή και θα βάλει, όπως φαίνεται, το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο. Εκτός και αν μετανοήσουμε ειλικρινά, κληρικοί και λαϊκοί, οπότε δεν θα ξέρει ο πολυπληθής κ. Υπουργός που να κρυφτεί…
το είδαμε εδώ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Σκέψεις στον καθρέπτη. ΚΑΙΝ, ΑΒΕΛ ΣΑΟΥΛ, ΔΑΥΙΔ ΙΟΥΔΑΣ.

Λίγοι είναι οι νέοι άνθρωποι στήν κοινωνία μας πού θα μπορούσαν να περάσουν μια ολόκληρη μέρα χωρίς ευτελείς καί αισχρές σκέψεις.
 Λίγοι είναι οι γηραιότεροι πού οι καθημερινές τους σκέψεις θα ήταν σκέψεις σοφίας.
 Λίγες είναι οι γυναίκες των όποιων όλες οι σκέψεις είναι σκέψεις πίστης στον άνδρα τους καί φροντίδας γιά τά παιδιά τους. 
Λίγοι είναι οι αγαθοεργοί των όποιων οι σκέψεις δε θα ήταν γεμάτες από κενοδοξία. 
Λίγοι είναι οι συγγραφείς καί οι καλλιτέχνες των όποιων οι σκέψεις δεν είναι δηλητηριασμένες από τή μανία τού μεγαλείου.


«Οι σκέψεις είναι αθώο πράγμα», θα πει κάποιος. 
«Οι σκέψεις δεν είναι ακόμα έργο καί οι άνθρωποι κρίνονται από τά έργα τους». 
Δεν είναι έτσι, αδελφοί, ασφαλώς καί δεν είναι. 
Οι σκέψεις είναι πρωτοβουλία των έργων. 
Οι σκέψεις μάς δίνουν τόν παλμό καί την κατεύθυνση των έργων μας.
 Ή πονηρή σκέψη είναι αρχή τού κακού στον κόσμο. 
Ή βρώμικη σκέψη λερώνει τό νου, την καρδιά, τή γλώσσα καί τά χέρια.


Ό Κάιν σκέφθηκε πώς θα ήταν ευτυχέστερος χωρίς τόν ενάρετο αδελφό του ’Άβελ. 
Αυτή ή αισχρή σκέψη τού λέρωσε αρχικά τό νου,
 κατόπιν την καρδιά, 
μετά τή γλώσσα 
καί τέλος τά χέρια.


Ό Βασιλιάς Σαούλ εξυμνούσε τόν Δαυίδ, όταν έπαιζε την άρπα μπροστά του, αλλά μια σκέψη ότι ό Δαυίδ είναι καλύτερος καί δημοφιλέστερος άπ’ αυτόν συννέφιασε στον Σαούλ ολόκληρο τό νου, τού γέμισε την καρδιά μέ δίψα γιά αίμα, καί τού κατέστησε τή ζωή θεομίσητη.


Ό Δαυίδ βλέπει μια μέρα τή γυναίκα του έπαρχου του.
 Τό βλέμμα του ακολούθησε ή αμαρτωλή σκέψη, 
την αμαρτωλή σκέψη ή αμαρτωλή λαγνεία,
 καί την αμαρτωλή λαγνεία τό αίμα ενός αθώου.


Ό Ιούδας σκεφτόταν την προδοσία πριν πράξει την προδοσία.
 Ή προδοσία του ξεκίνησε από τή σκέψη του γιά την προδοσία. 
Χωρίς την αισχρή σκέψη δε θα υπήρχε ούτε καί ή αισχρή πράξη του Ιούδα.
Ό Ιούδας αυτοκτόνησε τότε, όταν είδε την προδοτική του σκέψη πραγματοποιημένη.
 ’Αν μπορούσε να δει αυτή τή σκέψη του στον καθρέπτη πριν την πραγματοποίησή της, θα φοβόταν μ’ αυτή τή σκέψη καί θα απομακρυνόταν, όπως φοβήθηκε καί απομακρύνθηκε όταν την είδε πραγματοποιημένη.


Καί ό Δαυίδ θα φοβόταν καί θα απομακρυνόταν από την αισχρή σχέση μέ τή γυναίκα τού άλλου καί από τό έγκλημά του, αν εγκαίρως μπορούσε να δει στον καθρέπτη πώς φαίνεται ή φιλήδονη σκέψη του γιά την ξένη γυναίκα καί επίσης τό έγκλημα πού σκέφθηκε ενάντια στον νόμιμο σύζυγο αυτής της γυναίκας.
Μπροστά σ’ έναν τέτοιο μαγικό καθρέπτη των σκέψεων, θα απομακρύνονταν από τά εγκλήματα τους καί ό Σαούλ καί ό Κάιν.
Όσο μια κακή σκέψη είναι ασαφής καί σκοτεινή, τόσο δε μας φαίνεται πολύ φοβερή. Μάς γίνεται φοβερή όταν μάς είναι σαφής. 
Όμως δυστυχώς, πολλές κακές σκέψεις μας γίνονται σαφείς όχι πριν, αλλά μόλις αρχίζουμε να τις πράττουμε.
 Οι κακές πράξεις μ’ αυτόν τόν τρόπο αντικαθρεφτίζουν τις κακές σκέψεις. Στις πράξεις βλέπουμε πλήρως την ποιότητα καί τό εύρος μιας σκέψης, πού γιά πολύ καιρό περνούν μέσα στο σκοτάδι τού ασυνείδητου, στο μισοσκόταδο της συνείδησής μας.
 Σα να είμαστε σε θέση πολλές από τις σκέψεις μας να τις λογοκρίνουμε καί να τις πνίξουμε πριν αναπτυχθούν καί ακμάσουν πάνω μας, σπρώχνοντάς μας καταναγκαστικά να τις κάνουμε πράξεις!


  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑ.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Άγια Μετέωρα, η Θηβαΐδα των Σταγών


Από την ιστοσελίδα του Αγίου Νικολάου Μετεώρων (Αναπαυσά)


Φωτο από εδώ
Άγια Μετέωρα, η Θηβαΐδα των Σταγών, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ορθόδοξη μοναστική πολιτεία του ελλαδικού χώρου μετά το Άγιο Όρος. Στο βορειοδυτικό τμήμα της θεσσαλικής γης από τα πανάρχαια χρόνια υψώνονται επιβλητικοί και περήφανοι οι πέτρινοι θεόπλαστοι γίγαντες της Άγιας Λιθούπολης, ανάμεσα στην οροσειρά της Πίνδου και των Χασίων, εκεί που τα νερά του Πηνειού αρχίζουν να διασχίζουν το θεσσαλικό κάμπο, θεόσταλτοι πύργοι, ακοίμητοι φρουροί της Καλαμπάκας και του Καστρακίου.
Το πέτρινο δάσος των Αγίων Μετεώρων συνθέτει ασύλληπτο σε μεγαλοπρέπεια θέαμα και αποτελεί ένα από τα θαυμαστότερα και υποβλητικότερα γεωλογικά φαινόμενα του πλανήτη μας. Η επικρατέστερη θεωρία υποστηρίζει, ότι η δημιουργία των πανύψηλων βράχων οφείλεται σε έναν δελτογενή κώνο, αποτελούμενο από ποταμίσια βότσαλα και 
ασβεστολιθικό υλικό, πού εκβάλλονταν στην αρχέγονη θεσσαλική λίμνη. Μετά τη γεωλογική απόσχιση του Ολύμπου και της Όσσας, τα νερά της λίμνης άποτραβήχτηκαν στο Αιγαίο μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Οι σεισμοί, η διάβρωση των βροχών καί των ανέμων με το πέρασμα του χρόνου απογύμνωσαν το δελτογενή κώνο από τα σαθρά υλικά, αφήνοντας τεράστιους ακανόνιστους συμπαγείς ογκόλιθους, ύψους μέχρι τετρακοσίων μέτρων!
Στις απάτητες αυτές κορυφές των απόκρημνων βράχων επέτρεψε ό Πανάγαθος θεός να εγκαταβιώσει ο ένδεδυμένος το αγγελικό σχήμα ασκητής, παραμένοντας συνεχώς φωτεινός οδοδείκτης της βασιλείας του θεού.
Οι αγιοβάδιστοι τούτοι βράχοι, οι ατενίζοντες τον ουρανό, έλαβαν το όνομα "Μετέωρα" από τον Όσιο Αθανάσιο το Μετεωρίτη (κτίτορα της Μονής Μεγάλου Μετεώρου) το 14ο αι.

Τα Άγια Μετέωρα κατέστησαν έκτοτε τόπος άσκησης, ιδρώτων, πόνων, προσευχών, νηστείας, μαρτυρία Χριστού, ακοίμητη λυχνία της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
Η Μοναστική ζωή μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Νεοσύστατος θεσμός, είναι η πεμπτουσία του Χριστιανισμού, η τελειότερη και συνεπέστερη αυτοέκφρασή του. Έχει τις ρίζες της στην αποστολική εποχή και βασικούς θεμελιωτές της το Μέγα Αντώνιο και τον 'Αγιο Βασίλειο.
Προϋποθέτει ειδική κλήση και ειδικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Σκοπός του Μοναχισμού είναι ο αγιασμός, η σωτηρία της ψυχής, η αφοσίωση στο θεό, μέσω της υπακοής, της άσκησης και της προσευχής. "Τι γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίση, την δε ψυχήν αυτού ζημιώσει ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;". Οι Μοναχοί κοπιάζουν μέρα-νύχτα με εγκράτεια, αγρυπνία, εργασία, δεόμενοι υπέρ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου με πολύωρες θερμές προσευχές, λειτουργίες, δεήσεις καί παρακλήσεις. Την όλη βιοτή του Μοναχού, μακριά από τίς εγκόσμιες μέριμνες, χαρακτηρίζει η παρθενία, η ακτημοσύνη, η υπακοή, η ταπείνωση, ο διαρκής αγώνας προς τη θέωση.
Τα πρώτα ίχνη της ιστορίας των Αγίων Μετεώρων χάνονται στην αχλύ των μύθων και των παραδόσεων. Φαίνεται, πως από τον 11ο ήδη αι. οι πρώτοι ερημίτες έγκαταβίωναν στα κοιλώματα των διάσπαρτων βράχων, "εν ερημίαις πλανώμενοι και ορέσι και σπηλαίοις και ταίς οπαίς της γης". Περί τα τέλη του 11ου και στις αρχές του 12ου αι. συγκροτήθηκε υποτυπώδης μικρή ασκητική πολιτεία, η Σκήτη της Δούπιανης ή των Σταγών, με κέντρο λατρείας το "Κυριακό" της σκήτης, το ναό της Θεοτόκου, που βρίσκεται αριστερά της Μονής του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.

Η ιερά μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά (από την ιστοσελίδα της)

Στο "Κυριάκο" συγκεντρώνονταν οι απόκοσμοι ερημίτες και ασκητές από τις σπηλιές των βράχων, τα προσευχάδια και τις "κέλλες", τα ασκηταριά και τις εγκλείστρες τις Κυριακές και τις γιορτές, για να τελέσουν από κοινού την καθιερωμένη λατρεία στον Ύψιστο Δημιουργό. Μία από τις πιο ηγετικές μορφές του Μετεωρικού μοναχισμού στα τέλη του 14ου αι. είναι ο "πρώτος" της σκήτης και καθηγούμενος της Μονής Δούπιανης Νείλος.


Μεγάλη μορφή του Ορθόδοξου μοναχισμού, που η εκκλησία μας τον ανακήρυξε άγιο, είναι ο Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, ο οποίος το 14ο αι. συγκροτεί το πρώτο οργανωμένο μοναστικό κοινόβιο στο Μεγάλο Μετέωρο.
Από τότε και μέχρι σήμερα, για 600 ολόκληρα χρόνια, η λυχνία του μοναχισμού στους θεοφρούρητους βράχους των Μετεώρων παραμένει ακοίμητη, συνοδευόμενη από τη χορεία Οσίων, Ασκητών και Μαρτύρων. Το 16ο αι., πού έχουμε τη μεγαλύτερη ακμή της Μετεωρίτικης μοναστικής πολιτείας, λειτουργούν είκοσι τέσσερις μονές.
Σήμερα σώζονται ακέραιες και λειτουργούνοι ιερές Μονές του Μεγάλου Μετεώρου(Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού), τουΒαρλαάμ (Αγίων Πάντων), της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Στεφάνου ["Ν": από εκεί η διπλανή φωτο της γερόντισσας Χριστονύμφης],Ρουσάνου (Αγίας Βαρβάρας) και του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.
Συντηρούνται καλά κτιριακά, της Υπαπαντής, του Αγίου Νικολάου Μπάτοβα ή Κοφινά, καθώς και άλλες δύο, που διατηρούν το μικρό τους ναό στο κοίλωμα των βράχων, του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Πνεύματος. Είναι εντελώς ερειπωμένες, ή χωρίς κανένα ίχνος, του Αγίου Δημητρίου, της Υψηλοτέρας η Καλλιγράφων, του Αγίου Γεωργίου Μανδηλά και των Αγίων Αποστόλων.
Τα Άγια Μετέωρα είναι στο συνολό τους Αγία Γη, είναι χώρος ιερός, θεοπρόβλητος και θεοσκέπαστος. Κάθε βράχος, σπηλιά και χαράδρα έχει ευλογία θεού.Τα Άγια Μετέωρα είναι τα προπύργια της πίστεως και της Ορθοδοξίας, κιβωτός πολύτιμη των θρησκευτικών και εθνικών μας παραδόσεων, όπως έχουν καθιερωθεί με την υπερεξακοσιόχρονη ιστορία και προσφορά τους.
Τα Άγια Μετέωρα αποτελούν παγκόσμιο μνημείο της ανθρωπότητας, προστατευόμενο από την UNESCO, για τη χριστιανική, ιστορική, αρχιτεκτονική, αγιογραφική και γεωλογική μαρτυρία τους.
Από το 1995 με νόμο της πολιτείας η περιοχή των Μετεώρων αναγνωρίζεται ως τόπος ιερός, αναλλοίωτος και απαραβίαστος.
Σήμερα οι Μονές των Αγίων Μετεώρων συνεχίζουν τη μακρά παράδοση, προσφέρουν πλούσιο πνευματικό, ιεραποστολικό, εθνικό και κοινωνικό έργο και αποτελούν αστείρευτες πηγές ψυχικής ανάτασης και πνευματικής ενίσχυσης. 


πηγή

Εικόνες από την Θεία Λατρεία στο Άγιο Όρος

Τα κορίτσια που ακόμη περιμένουν τον αγνοούμενο πατέρα τους κι όχι Τούρκο σταρ

Ο Τούρκος πρέσβης Κερίμ Ουράς δεν έχασε την ευκαιρία.Στο twitter ανέβασε φωτογραφία από το πλήθος θαυμαστριών που αποθέωσαν τον Μπουράκ Οζτσιβίτ! Ποιος είναι ο κύριος; Τούρκος σταρ σε κάποιο από τα πολλά τουρκικά σήριαλ που τα ελληνικά ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια έπαιξαν και παίζουν ακόμη ”βομβαρδίζοντας” τους Έλληνες τηλεθεατές με μια πλαστή εικόνα της γειτονικής χώρας.
Αποτέλεσμα εικόνας για τουρκος σταρ υποδοχη
Καλή η επίκληση της “πολυφωνίας” αλλά καλό θα ήταν να έκαναν και την αυτοκριτική τους για την επιλογή να παίζουν στις οθόνες κάθε τουρκική τηλεοπτική ανοησία.
tourkos_star
Η φωτογραφία και το σχόλιο του Τούρκου πρέσβη.
Εκατοντάδες νέες κοπέλες πήγαν κι αποθέωσαν τον γοητευτικό Τούρκο τηλεοπτικό αστέρα.Τα περισσότερα απ΄ αυτά τα παιδιά ίσως και να αγνοούν την ιστορία των αγνοούμενων της Κύπρου.Δεν θα εκπλαγούμε αν κάποια δεν γνωρίζουν και την ιστορία της εισβολής των Τούρκων το 1974.Δεν φταίνε αυτά.Φταίμε εμείς που δεν τους τη μάθαμε.
Δεν ευθύνονται μόνο τα παιδιά για την άγνοιά τους.Ποιος φρόντισε να τους μάθει τι έγινε στην Κύπρο; Ποιος τους έμαθε για τους πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου; Τ΄ αφήσαμε στην τύχη τους να “βομβαρδίζονται” από Τούρκους γόηδες πρωταγωνιστές…Τα κοριτσάκια της φωτογραφίας έχουν γίνει πια μεγάλες γυναίκες.Κι ακόμη περιμένουν τον αγνοούμενο πατέρα τους κι όχι κάποιο Τούρκο γόη ηθοποιό…
Όσοι σπεύσουν να μας κατηγορήσουν για μιζέρια και υπερβολή καλό θα είναι να ενημερωθούν για την τουρκική τηλεοπτική βιομηχανία σήριαλ.Δεν στήθηκε τυχαία και δεν είναι και τόσο …αθώα.Πριμοδοτήθηκε από το καθεστώς Ερντογάν με συγκεκριμένο στόχο.Να “περάσει” την τουρκική κουλτούρα και γλώσσα σ΄ όλο το κόσμο.Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τουρκικά σήριαλ πωλούνται στο εξωτερικό πάμφθηνα αλλά μ΄ έναν απαράβατο όρο: να μην μεταγλωτίζονται…
το είδαμε εδώ